Siirry sisältöön

Lainan hakemisessa on eroja naisten ja miesten välillä

Tutkimuksen mukaan naiset ovat rationaalisempia kuin miehet lainaa hakiessa

Lainaa valitessa tärkeitä ovat lainan hinta ja lainan hakemiseen helppous. Naiset valitsevat lainan yleensä lainan hinnan ja korkojen perusteella. Miehille on usein tärkeämpää saada laina helposti.

 

Kuva: Laina.capital

Lainatutkimuksen suurimmat erot miesten ja naisten välillä

Kattavassa lainatutkimuksessa kävi ilmi eri sukupuolien mieltymykset. Lainaa koskevassa päätöksenteossa korostuivat naisten rationaalinen lainanhaku ja miesten nopea toiminta lainaa hakiessa. 64 prosenttia naisista kannattaa edullisia lainan hintaa ja korkoja, kun taas miehistä samaa kannattaa vain 44 prosenttia. Tämä osoittaa, että naiset ovat erityisen tarkkaavaisia lainakustannusten suhteen. Miehet arvostivat selvästi enemmän lainan saamisen helppoutta. Kyselyn vastaukset kertovat selvästi erot eri sukupuolien välillä.

Lainanhankinnan helppous ja nopeus ovat tärkeitä kaikille lainanhakijoille. Puolet kyselyyn osallistuneista arvostaa lainan saamisen helppoutta, ja 54 % miehistä pitää tätä näkökohtaa etusijalla, hieman enemmän kuin 46 % naisista. Tämä korostaa nopean ja vaivattoman lainanhakuprosessin tärkeyttä erityisesti miespuolisille lainaajille.

Nopea lainan hyväksymisprosessi on tärkeää lainanhakijoille

Lainan vaivaton hyväksymisprosessi on tärkeää 39 %:lle kyselyyn vastanneista, mikä kuvastaa tarvetta saada lainaa nopeasti. Tämä lainanantoprosessin helppouden tarve korostaa nykyajan kuluttajan odotuksia nopeasta palvelusta lainaa hakiessa.

Lainojen ehdot ovat tärkeitä

Lainanottoon liittyvät ehdot ovat merkitseviä lainanottajien päätöksenteossa, ja 36 % vastaajista allekirjoittaa lainan ehtojen merkityksen. Kyselytutkimuksen tulokset korostavat selkeiden ja edullisien lainaehtojen merkitystä lainaa hakiessa.

Joustavat ehdot lainan takaisinmaksussa saavat laina-asiakkaat hakemaan lainaa uudestaan

Kyselytutkimus avaa laina-asiakkaiden mieltymyksiä myös lainan takaisinmaksun osalta. Joustavuus lainan takaisinmaksussa on avainasemassa 32 %:lle vastaajista, mikä korostaa tarvetta mukautetuille lainan takaisinmaksuehdoille yksilöllisiin taloudellisiin tilanteisiin. Lainalle voi saada maksuvapaita kuukausia yhdestä kahteen vuodessa. Ne helpottavat laina-asiakkaan budjetointia lainan takaisinmaksun suunnittelussa.

Brändin tunnettuus ja maine vaikuttavat laina-asiakkaan päätöksiin

Lainapalvelun maine vaikuttaa 24 %:iin vastaajista, mikä viittaa siihen, että lainanantajan asema verrattuna muihin lainantarjoajiin voi vaikuttaa lainanottajien päätöksiin hakea tai olla hakematta lainaa.

Aiemmat kokemukset lainapalvelusta saavat palaamaan uudestaan lainapalvelun pariin

Lainanhakijan kokemukset laina-palvelusta ovat tärkeitä 19 %:lle asiakkaista, mikä osoittaa aiempien kokemusten vaikutuksen tuleviin lainapäätöksiin.

Uskollisuus tietyille lainanantajille korostuu vastauksisa

16 % osallistujista osoittaa uskollisuutta tietyille lainanantajille, mikä viittaa siihen, että hyvä asiakkuussuhde ja sen hoito merkitsevät lainanhakijoiden päätöksenteossa. Lainapalvelua ei välttämättä vaihdeta helposti asiakkuussuhteen hoidon ollessa kunnossa.

Yrityksen imago ja brändi kulkevat käsi kädessä

14 % lainaajista ottaa huomioon lainanantajan imagon ja brändin, mikä osoittaa, että vahva brändi voi olla ratkaiseva tekijä lainapäätöksiä tehdessä.

Rahoituspalveluntarjoajan sijainti vaikuttaa lainapäätöksiin

12 % vastaajista ottaa huomioon lainanantajan maantieteellisen sijainnin, mikä osoittaa, että lainapalvelun läheisyys ja alueelliset siteet lainanhakijaan ovat tärkeitä osalle lainanhakijoista

Eettiset käytännöt ja vastuullisuus ulottuvat myös lainamarkkinoille

Lainanantajan eettiset periaatteet ja vastuu ovat tärkeitä 11 %:lle lainanottajista, mikä kuvastaa kasvavaa suuntausta kohti sosiaalisesti vastuullista rahoitusta.

Laina valitaan suositusten perusteella

Vertaissuositukset vaikuttavat 8 prosenttiin päätöksenteosta, mikä osoittaa suullisen ja sosiaalisen todistelun tärkeyden lainapäätöstä tehdessä.

Muut henkilökohtaiset syyt lainanhaussa

Pieni prosenttiosuus osallistujista vetoaa muihin henkilökohtaisiin syihin tai ei pysty määrittelemään tiettyjä kriteerejä, mikä kuvaa lainanottajien mieltymysten monimutkaisuutta ja yksilöllisyyttä.

Lainausalan kehittyessä edelleen, näiden lainanottajien mieltymysten ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää palveluntarjoajille, jotka pyrkivät parantamaan tarjontaansa ja vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin.

Lainatarjous kaikille hakijoille

Kattava lainatutkimus paljasti sukupuolten mieltymykset lainaamisessa. Naiset asettavat lainaa hakiessaan etusijalle rationaaliset tekijät ja keskittyvät edullisiin korkoihin, kun taas miehet arvostavat lainan saamisen helppoutta. Kyselytutkimus osoittaa lainan hinnan ja hyväksymisprosessin olevan ratkaisevan tärkeitä lainanottajien kannalta, sillä 39 % kyselyyn osallistuneista korosti vaivattoman lainanhakuprosessin tarvetta, mikä kuvastaa kuluttajien odotuksia nopeasta palvelusta lainaa haettaessa.

Kysely toteutettiin 500 eri-ikäiselle laina-asiakkaalle. Tutkimuksen avulla he pystyivät ilmaisemaan mieltymyksensä lainan hakemiseen eri vastausvaihtoehdoilla.

Nopealaina on palvelu, jonka avulla on helppo vertailla ja kilpailuttaa erilaisia lainoja. Se mahdollistaa yksinkertaisen prosessin löytää edullisempi tai muuten hakijan tilanteesen sopivamman vaihtoehdon. Palvelu tekee yhteistyötä useiden rahoituslaitosten kanssa varmistaakseen, että lainanhakijat voivat luottaa saavansa parhaan mahdollisen tarjouksen laajasta joukosta eri lainatarjouksia.

Yhteenveto laina-tutkimuksesta

Yhteenvetona voidaan todeta, että kattava lainatutkimus nosti esiin selkeät sukupuolten eri mieltymykset lainanhakuprosessissa. Naiset pitävät lainaa hakiessaan etusijalla rationaalista päätöksentekoa ja edullisia korkoja. Tämä havainto korostaa sitä, että naiset harkitsevat huolellisesti lainakustannuksia. Miehet sitä vastoin arvostavat enemmän lainan saamisen helppoutta.

Sujuva ja nopea lainan hyväksymisprosessi on tärkeää 39 %:lle kyselyyn osallistuneista riippumatta sukupuolesta. Lainaehdot ovat merkittäviä tekijöitä 36 %:lle lainanottajista, mikä osoittaa suotuisten ehtojen tärkeyden päätöksentekoprosessissa.

Lainan voi saada edullisesti ja nopeasti

500 eri-ikäiselle laina-asiakkaalle tehdyssä kyselyssä korostettiin laina-asiakkaan vapautta valita haluamansa vastausvaihtoehdot. Kyselyyn vastanneet laina-asiakkaat olivat pääosin lainapalvelun pitkäaikaisia asiakkaita.

Lainanhakijoiden mieltymysten ymmärtäminen lainaa hakiessa on ratkaisevan tärkeää palveluntarjoajille, jotka pyrkivät parantamaan tarjontaansa ja mukautumaan asiakkaiden alati muuttuviin tarpeisiin. Laina-ala kehittyy edelleen ja helpon lainavertailun ja kilpailun mahdollistavat palvelut, kuten nopealaina.fi, ovat yhä tärkeämpiä edullista lainaa hakeville laina-asiakkaille. Palvelu tekee yhteistyötä useiden rahoituslaitosten kanssa varmistaakseen, että lainanhakijat saavat parhaan mahdollisen vaihtoehdon lukuisista lainatarjouksista, jotka vastaavat yksittäisten lainanottajien mieltymyksiä ja taloudellisia tilanteita.

Ainesto tutkimusta varten kerättiin 500 satunnaisesti valitulta lainanhakijalta sivustojen Nopea Laina, Laina Heti Tilille, Luottokortti -palvelu ja Halvin Laina kautta